Philadelphia, PA

photo of Philadelphia, PA

Photo of Philadelphia, Pennsylvania (November, 2010)
(Go to photo index.)